ПРАВИЛА 

прийому до Старокостянтинівського МНВК

 

І. Загальна частина

1.1. Ці   правила є обов'язковими для прийняття на навчання до закладу. Розроблені відповідно до законодаства України, у тому числі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів.

1.2. До    закладу приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян   до   навчального закладу здійснюється тільки для осіб,    які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття освіти в тому числі професійно-технічної відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають освіту в тому числі професійно-технічну у навчальному закладі   відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до   навчального закладу здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до   навчального закладу здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор  закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору профілю, професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на професійне  навчання, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4.Прелік професій згідно отриманої ліцензії:

       - водій автотранспортних засобів категорії «А1»; «В»; «С1»; «С» 295 осіб;

       - кухар  60 осіб;

       - швачка   60 осіб;

       - секретар-друкарка  75 осіб;

       - молодша медична сестра по догляду за хворими  60 осіб;

       - обліковець з реєстрації бухгалтерських даних        60 осіб;

Форма навчання:

-         денна

-         вечірня 

 

2.5.    Навчання відбувається у відповідності    до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до  навчального закладу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, (особи, що не досягли повноліття заяву від батьків) до якої додають:

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 4 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (за професією «водій автотранспортних засобів);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України,  свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), ідентифікаційний код.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому  

4.1. Прийом до   навчального закладу проводиться шляхом  відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Зарахування осіб   здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не зараховуються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право. 

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до   навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання  до навчального закладу за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до   навчального закладу здійснюється наказом директора   закладу.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до   навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з   навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей)   навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до   навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих    правил   навчальним  закладом   здійснюється місцевим органом виконавчої влади  та створеним  ним  органом  управління   освітою.

   Формування навчальних груп   проводиться на основі заяв учнів та батьків, враховуючи їх бажання та нахили опанувати ту чи іншу професію. Адміністрацією та викладачами комбінату,  психологами загальноосвітніх шкіл протягом навчального року з учнями 9 класів проводиться профорієнтаційна робота. Учні ознайомлюються з професіями, які  можна набути, навчаючись у комбінаті. З лютого по квітень місяць проводяться “Тижні професій”, конкурси “Кращий за професією”. У квітні-травні  проводяться Дні відкритих дверей для учнів 9-х класів  з метою знайомства з навчальними кабінетами,  навчально-виробничими  майстернями, лабораторіями та викладачами і майстрами виробничого навчання МНВК.

            Розроблено  анкети та тести для визначення здібностей учнів, їх нахилів до певних типів професій та професійної придатності. Дані цих анкет та тестів враховуються при зарахуванні учнів на навчання на певну  професію.

            При виборі учнями професії враховуються їх стан здоровя та фізичний розвиток, проводяться поглиблені медичні обстеження учнів працівниками охорони здоровя. Комплектування  груп проводиться на протязі вересня місяця. Протягом  місяця  навчання,  учні визначають правильність свого вибору, а адміністрація комбінату та викладачі  встановлюють відповідність та профпридатність  учнів до вимог певної професії.

            Навчальні групи затверджуються наказом директора комбінату, в якому вказується професія, номер і склад навчальної групи та відповідальний викладач.  Списки учнів  заносяться в  книгу наказів контингенту учнів.

До Старокостянтинівського МНВК приймаються на навчання безробітні громадяни України за направленнями міськрайонного центру зайнятості, а також особи, які уклали договір на навчання за власний рахунок, що мають  будь який освітній рівень, але не нижче базової загально середньої.

       Навчальний заклад з початку навчального процесу направляє центру зайнятості, що направив на навчання, підтвердження про прийом безробітних на навчання відривний корінець направлення, а центру зайнятості, з яким укладено договір, - копію наказу про зарахування слухачів на навчання. Витрати, пов'язані з професійним навчанням безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості, оплачує державна служба зайнятості.

       Старокостянтинівський МНВК вносить запис до трудової книжки слухача або видає довідку про час навчання на підставі наказів про зарахування на навчання та відрахування згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах в установах і організаціях, що затверджена в установленому порядку.

Внесення відомостей до трудової книжки слухача центру професійно-технічної освіти здійснюється після запису центру зайнятості про припинення виплати матеріальної допомоги у період професійного навчання. 

 

Які документи потрібно подати для вступу в наш заклад???

Для водіїв автотранспортних засобів категорії: ""В", "С1", "С":

 

Термін навчання 2 роки   

 

Для прийому на навчання необхідно надати такі документи:

-       копія паспорта– 1 екз.;

-       копія витягу з реєстру про приписку (довідка);

-       копія ідентифікаційного коду – 1 екз.;

-      копія медичної довідки (щодо придатності керування     транспортними засобами категорії «В», «С», «С1»)  - видана до     10.08.2018 року – 1 екз;

-       заява учня та одного із батьків;

-       фото  3,5 х 4,5 – 2 шт.

Прийом документів:

з 02.04.2018 року по  18.06.2018 року,

з 17.07.2018 року по 10.08.2018 року

 

(Умова до зарахування – на 31.05.2018 року

 повних 15 років.) 

 

Для навчання на контрактній основі укладається договір протягом 3-х днів з початку занять.

 

 

__________________________________________________________________

Навчання за професією: "Касир торгівельного залу":

   - заява учня;

   - заява батьків;

   - свідоцтво про народження.

 

Навчання за професією "Кухар ІІІ розряду":

   - заява учня;

   - заява батьків;

   - свідоцтво про народження.

 Навчання за професією: "Молодша медична сестра з догляду за хворими":

   - заява учня;

   - заява батьків;

   - свідоцтво про народження.

 

На навчання за професією "Швачка ІІ розярду":

   - заява учня;

   - заява батьків;

   - свідоцтво про народження.

Обовязковою умовою є:

- подача копії документу про загально-середню або базову освіту.

___________________________________________________________________

Зразки заяви для водіїв автотранспортних засобів від учнів та батьків

 

Зразок заяви для учнів та батьків.pdf
Adobe Acrobat Document 299.3 KB

__________________________________________________________________

        Слухачі які мають  посвідчення водія базової категорії "С" можуть пройти курс 20-ти годинного практичного водіння   категорії "А1", "В", "С1" .
   - заява від особи;

   - копія паспорта і індифікаційного коду;

   - фото 3,5х4,5 (1шт.);

   - посвідчиння водія базової  категорії "С";

   - медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом;

   - квитанція по оплаті даної послуги (реквізити дивіться нище).